ای بی خبر با توام ....

مي ديدند که آمده دستشان را بگيرد
و مي گريختند
مي ديدند که آمده نجاتشان دهد
و مي رفتند

316k8ls.jpg

مي ديدند که امده سعادت هديه شان کند
شاخه شاخه گلهاي بهشت را در جهنم گمراهيشان بريزد
آيه آيه نور آسمان را در زمين بي خبري شان بتابد
مي ديدند
قرآن مبين را ....
وبر چشم مهري داشتند
و بر دل قفلي که گشوده نميشد .


/ 0 نظر / 28 بازدید