تاريک ...( شفيعی کدکنی ... اما انگاری برای من ...)

چون صاعقه

                در کوره ی بی صبری ام

                                                 امروز

Image hosting by TinyPic

از صبح که بر خاسته ام

 

                                 ابری ام

                                                  امروز

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید