معنویت ۲

معنویت  یعنی :

شما لازم نیست برای حل مشکلات خود به تنهایی خود را به آب و آتش بزنید اجازه میده خدا

تاثیر خود را در چگونگی حل مسائل و مشکلات شما آشکارا نشان دهد

رابطت با خدا نیاز به مداومت و شفافیت داره تا اینکه بتوانی از غفلت تنهایی بدر آیی

و با دعا و نماز و اعمال نیک مداومت بخشی .

Image hosting by TinyPic

تشخیص نگرش شفا بخشی است

اگر خدا شما رو با تمام تقصیر ها تون بپذیره  شایسته است که شما خود و دیگران را همانطور

بپذیرید خدا به ما یاد میده که کوتاهی های خود و دیگران را بخشیده و نادیده بگیرید

یاور اصلی انسان در شدیدترین شرایط خدا است با او می توان سختی و ناملا یمات را معنی

 کنیم و آنها را سکوی پرش به سوی معنویت قرار دهیم

 معنوی بودن :

1- ایمان   2- امید   ۳- عشق

ایمان به حضور خدای قادر که از رگ گردن به ما نزدیکتره

ایمان یعنی باور داشته باشید خدا شما رو تنها نمیذاره

ادامه داره ....

/ 0 نظر / 43 بازدید