از نعمت هايی که خدا داده خوب استفاده می کنیم ؟

تو مترو بودم که بنفشه گفت : نگاه کن ...اون پسر بچه چه قیافه ی خوبی

داره ..و من به سمت نگاهش رفتم کودکی با چشمانی گود و تیره .... دوباره

نگاه کردم کودک نابینا بود ...به بنفشه گفتم نابیناست ... و بنفشه با بغض

گفت آره ...

تو چهرش صمیمیت و مهربونی خاصی بود که جذبت می کرد همونطور که

من و بنفشه رو جذب کرد ... کودک به همراه مادرش از جاش بلند شد و

دستهایش را در هوا تکان می داد تا مسیرش را بیابد و ما ... 46.gif .

کودک با مادرش از مترو پیاده شد و ما هم .

مادر دست کودک رو گرفته و به دنبال خود می کشید تا به قطار بعدی برسه

در سیل جمعیت می رفتند و چشمان من هم به دنبال او ..

او رفت اما من نتوانستم چهره ی دوست داشتنی اش ٬ آره دوست داشتنی اش

را از یاد ببرم ٬‌ احساس می کردم بهتر از ما می دید ...

به این فکر می کردم ما که به اصطلاح بینا هستیم واقعا از این نعمت به خوبی

استفاده می کنیم ؟ TinyPic image آیا شایسته ی داشتن ِ

( نه فقط بینایی بلکه تمامی نعمت هایی که خدای مهربون عطا کرده )

  هستیم ؟ اگه نیستیم ٬...!!؟؟

/ 0 نظر / 31 بازدید