روباه

روباهی بامدادان به سایه ی خود نگاهی انداخت و گفت

 Image hosting by TinyPic

(( امروز ناهار یک شتر می خورم )) ، و سراسر صبح را

 در پی شتر می گشت ، اما در نیمروز باز سایه ی خودش را دید -

 و گفت (( یک موش کافیست ))

/ 0 نظر / 18 بازدید