عطار ..

یافت مردی گورکن عمری دراز          سائلی گفتش که چیزی گوی باز       

چون تو عمری گور کندی در مغاک          چه عجایب دیده ای در زیر خاک

گفت این دیدم عجب بر حسب حال        کین سگ نفسم همی هفتاد سال

گور کندن دید و یک ساعت نمرد            یک دمم فرمان یک طاعت نبرد

****

رفت سنجر پیش زاهر ناگهی         گفت از  وعظیم ده زاد رهی

شیخ زاهر گفت بشنو این سخن        چون شبانت کرد حق گرگی مکن

****

با پسر لقمان چنین گفت ای پسر       گر چه بسیاری سخن گفتم چو زر

ای عجب با آنکه لقمان آمدم                 از بسی گفتن  پشیمان آمدم

لیک هرگز از خموشی کردنم              نه پشیمانی است نه غم خوردنم

****

/ 0 نظر / 19 بازدید