توکل و اطمینان به خدا...

آقای مصباح می گوید :  (( آیت الله بهجت می فرمودند :

روزی داخل خانه نشسته بودم به گونه ای که صدای دم در ِ

حیاط را می شنیدم ، بچه همسایه دم در بازی می کرد فقیری آمد

و به او گفت : برو از خانه اتان چیزی برای من بیاور . بچه رو به

فقیر کرد و گفت : خوب ، برو از مامانت بگیر . فقیرجواب داد :

 من مامان ندارم تو برو از مامانت بگیر و بیاور . آقای بهجت می فرمودند :

من از این گفتگوی بچه با فقیر یک نکته دستم آمد ، با خودم گفتم این بچه آن قدر به

مامانش اطمینان داره که فکر می کند هرچه بخواهد از او می تواند بگیرد .

ایشان چنین نتیجه گرفتند که اگر ما به همین اندازه که این بچه به مادرش

اطمینان داره به خداوند اطمینان داشتیم و تمام خواسته های خودرا از او درخواست

می کردیم ، هیچ مشکلی نداشتیم و همه ی کارهایمان درست می شد . ))

/ 0 نظر / 28 بازدید