پروردگار

نامه اي از سوي پروردگار ...

سلام !
اين پروردگار توست که با تو سخن مي گويد .
امروز ، من و فرشتگانم به تمام مسايل تو رسيدگي مي کنيم .
ما به کمک تو نيازي نداريم ؛
پس بياساي و آرام باش و روزي شگفت انگيز براي خود به تصوير بکش !
و به خاطر داشته باش که من ، تو را عاشقانه دوست دارم .
و بدان که به زودي زود به من خواهي پيوست .
من در لحظه اي دوباره با تو سخن خواهم گفت ...
دوست تو
پروردگار


نامه اي به سوي پروردگار ...

جانبخش جاودان سلام !
و اينست آنچه نياز دارم براي پيوستن به تو :
روحم را هر لحظه ياري کن .
دردم را با آرامش و شفقت خود التيام بخش .
شک و ترديد را از ميان ببر .
به هنگام لحظات خستگي و درماندگي ، صبر و قدرت و درکي عطايم فرما تا رها کردن تسليم و سرسپردگي را فراگيرم ؛
و به سويت هدايت شوم .
مرا توان آن ده که رها شدن از تعلقات را بياموزم و بياموزانم .
ترسم را باعشقت بپوشان و شجاعتت را به سويم گسيل دار .
حصار گناهانم را بشکن .
بيماري هايم را شفا بخش .
دارايي ام را برکت بخش.
ياري ام نما تا آندم که خود شادم ؛ شاد کردن ديگران را از ياد نبرم .
قدرت درکي بالا و ديدي روشن بر من عطا فرما .
ياريم کن تا هدايتگران ، حمايـتگران ، دوستان و مشوقان واقعي خود را بشناسم
مواعظي از عيسي مسيح

خداجون چطور پيدات کنم؟

خدا عشق است
اگر تا به حال عاشق شده و عشق را لمس کرده باشيد ؛ خدا را نيز از درون و برون تجربه نموده ايد.

خدا حقيقت است
اگر تا به حال راست گفته و يا حقيقتي را کشف کرده باشيد ؛ خدا را نيز از درون و برون تجربه نموده ايد.

خدا زيبايي است
اگر تا به حال چيز زيبايي را خلق و يا شاهد پيدايش زيبايي بوده ايد ؛ خدا را نيز از درون و برون تجربه نموده ايد.

خدا خوبي است
اگر تا به حال کار خوبي انجام داده و لذت احسان به ديگران را چشيده باشيد ؛ خدا را نيز از درون و برون تجربه نموده ايد

 

خوشا به حال کساني که از فقر روحي خود آگاهند زيرا ملکوت آسمان از آن ايشان است.
خوشا به حال ماتم زدگان زيرا ايشان تسلي خواهند يافت.
خوشا به حال فروتنان زيرا ايشان مالک جهان خواهند بود.
خوشا به حال کساني که گرسنه و تشنه نيکي مطلق هستند ، زيرا ايشان سير خواهند شد.
خوشا به حال رحم کنندگان ، زيرا ايشان رحمت خواهند ديد.
خوشا به حال پاکدلان ، زيرا ايشان خدا را خواهند ديد.
خوشا به حال کساني که در راه نيکي جفا مي بينند ، زيرا ملکوت آسماني از آن ايشان است.
خوشا به حال کساني که اکنون اشک مي ريزند ، زيرا در آينده خندان خواهند شد.

بخواهيد ؛ به شما داده خواهد شد !
بجوييد ؛ پيدا خواهيد کرد !
بکوبيد ؛ در به رويتان باز خواهد شد !
چون هر که ، هرچه بخواهد به دست خواهد آورد.
بجوييد ؛ پيدا خواهيد کرد

/ 0 نظر / 14 بازدید